Privacybeleid

Op deze website maken we gebruik van cookies en een aantal onderdelen waarbij we om persoonlijke informatie vragen, namelijk het contactformulier en wanneer je solliciteert. Met betrekking tot de cookies ga je, door de website te bekijken, akkoord met ons privacybeleid. Wanneer je je persoonsgegevens aan ons verstrekt via de formulieren of mail ga je akkoord met het privacybeleid van Consult&Co. dat betrekking heeft op deze onderdelen. Je kunt hier ons privacybeleid lezen.  

Allgemeen

Consult&Co. is een een consultancy gespecialiseerd in financiele administratie en advies. 

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’).

Consult&Co., gevestigd aan Wamberg 35, 1083 CW Amsterdam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Consult&Co. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die verbonden zijn met onze website, maar we verwijzen er wel naar zodat je de nodige informatie kan vinden.

Door gebruik te maken van deze website accepteer je dit privacybeleid.

Contactgegevens

Wamberg 35
1083 CW Amsterdam
+31 20 668 54 71
info@consultenco.nl
https://consultenco.nl

Kamiel Posthuma is de Functionaris Gegevensbescherming van Consult&Co. Hij is te bereiken via kamiel@consultenco.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Consult&Co. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken wanneer je ze aan ons verstrekt (bijvoorbeeld via het contactformulier)::

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Geüploade documenten

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@consultenco.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en basis van grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

Consult&Co. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Je te kunnen bellen of e-mailen met betrekking van je sollicitatie.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig met de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor deze verkregen zijn en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit reglement.

Geautomatiseerde besluitvorming

Consult&Co. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Consult&Co.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Consult&Co. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens:

  • personalia 3 jaar
  • sollicitatiedocumenten 3 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Consult&Co. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Consult&Co. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Consult&Co. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@consultenco.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Consult&Co. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

Consult&Co. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@consultenco.nl.